Diller

Program Profili

BÖLÜMÜMÜZ

BÖLÜMÜMÜZ 1967 yılında açılan ilk bölümlerden biridir. 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Makina Mühendisliği Bölümü halen sahip olduğu öğretim üyesi ve laboratuar imkanları açısından ülkemizin sayılı mühendislik birimlerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Öğrencilerimizin en iyi düzeyde yetişmelerini sağlamak, öğretim üyelerimize araştırma imkanı vermek, ülke ve çevre sanayiine destek olmak amacı ile 3800 m2 kullanım alanına sahip bağımsız bir binada çağdaş teknolojinin tüm imkanlardan yararlanarak eğitim,öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz aksatılmadan sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümüne Matematik puan esasına göre örgün öğretime 90, ikinci öğretime 90 öğrenci alınmaktadır. Modern laboratuar ve atölye düzeni içinde öğrenci ve çevre sanayine azami derecede yardımcı olacak tarzda her gün dünden daha iyi olmanın, bir şeyler yapma ve üretmenin heyecanı ile öğrencilere, öğretim elemanlarına, endüstriye ve çevreye önemli ölçüde katkıda bulunabilecek çalışmalarımız devam etmektedir. Bölümümüzde; mekanizma tekniği; makina tasarımı, ısı tekniği, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, malzeme ve imalat tekniği, içten yanmalı motorlar, ısı değiştirgeçleri, enerji ekonomisi konularında yoğun araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Yapılan çalışmaların büyük bölümü yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca öğretim üyeleri yaptıkları bilimsel çalışmaları çeşitli sempozyum ve kongrelerde sunarak bilimsel faaliyetlere katılımlarını sürdürmektedirler. Ayrıca aşağıda belirlenen konularda proje geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ÖZGÖREVİMİZ

Uluslararası düzeyde lisans ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip makine mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeği hedefleyen, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkılar sağlayan, sürekli kendini yenileyen uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ İMKANLARI Makina Mühendisliği Bölümü mezunlarının geniş bir istihdam ve iş alanı bulunmaktadır. Uçak, Çelik, Gıda, Tekstil, Makina İmalatı, Otomotiv, Enerji, Savunma Sanayi gibi bir çok alana yayılmış özel sektörde, çeşitli sanayi dallarında, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik eleman, araştırıcı ve yönetici olarak çalışma imkânları bulunmaktadır. Mezunlar ayrıca diğer bilim dalları ile de işbirliği yaparak ve özellikle bilgisayar teknolojisi imkânlarından da yararlanarak sayısız ürünün bilimsel ölçütler içinde tasarlanmasında, geliştirilmesinde fabrikalarda üretiminde ileri düzeyde yetki ve sorumluluk alarak ülke ekonomisine ve sanayisine yön veren teknik eleman olarak önemli görevler de üstlenmişlerdir.

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

  • Kuruluşların araştırma-geliştirme, üretim, planlama, kalite kontrol ve işletme birimlerinde mühendis veya yönetici olarak çalışabilen,

  • Mesleği ile ilgili bilimsel ve teknolojik projelerde yer alabilen,

  • Alanında bireysel veya çok ortaklı ticari işletme kurarark mühendislik hizmetleri verebilen,

  • Mesleki ve kişisel gelişim ile ilgili sertifika veya eğitim programlarına katılabilen mühendisler yetiştirmektir.

PROGRAM ÇIKTILARI

A

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulama becerisi.

B

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

C

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

D

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

E

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

F

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

G

Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

H

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

I

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

J

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

K

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Türkçe