Diller

Komisyonlar

MÜDEK KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Mete O. KAMAN 

EĞİTİM KOMİSYONU
İç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak program hedeflerini belirler, ders programının güncellenmesini sağlar. Ölçme ve değerlendirme komisyonunun ihtiyaç duyduğu formları hazırlar. Ders katalog formlarının hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. Program çıktılarının bölüm ders programı bazında sağlandığını kontrol eder.

Doç. Dr. Mete O. KAMAN (Başkan)
Prof. Dr. Ebru K. AKPINAR
Doç. Dr. Meral ÖZEL
Doç. Dr. Orhan ÇAKAR
Arş. Gör. Serkan ERDEM
Arş. Gör. Hakan TUTUMLU

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Eğitim komisyonunun belirlediği esaslar doğrultusunda öğrencilere ders/öğretim üyesi değerlendirme anketlerini yapar. Ders dosyalarını, anket sonuçları ile ders değerlendirme formlarını inceler. Sonuçları ve önerilerini bir rapor halinde MÜDEK koordinatörüne sunar. Akreditasyon sürecinde öz değerlendirme raporunun hazırlanmasında MÜDEK koordinatörüne yardım eder.

Doç. Dr. Nevin ÇELİK (Başkan)
Doç. Dr. Mete O. KAMAN
Doç. Dr. M. Yavuz SOLMAZ
Arş. Gör. M. Erbil ÖZCAN
Arş. Gör. Melike AVER

İNTİBAK KOMİSYONU
Bölüme yatay/dikey geçiş yapan veya af kanunundan faydalanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin intibaklarını yapar. Çift anadal ve yandal öğrencilerinin alacağı dersleri belirler.

Yrd. Doç. Dr. H. Lütfi YÜCEL (Başkan)
Doç. Dr. Meral ÖZEL
Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Yusuf BİLGİÇ
Arş. Gör. Sinan KAPAN (İntibak not girişi sorumlusu)
Arş. Gör. S. Emre KARA

STAJ KOMİSYONU
Staj yerini belirler ya da öğrencilerin bulduğu staj yerlerini kontrol ederek onaylar. Staj ile ilgili esasları zamanında öğrencilere ilan eder. Staj öncesi öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapar. Staj ile ilgili yazışmaları koordine eder. Staj defterinin okunması, sözlü olarak sunulması ve sonuçlarının ilan edilmesi aşamalarını organize eder.

Prof. Dr. Mustafa İNALLI
Doç. Dr. M. Yavuz SOLMAZ (I. Staj Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇITLAK (II. Staj Başkanı)
Arş. Gör. Sinan KAPAN
Arş. Gör. Melike AVER

İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Yeni öğrencilerin oryantasyon programını hazırlar. Öğrenci ve öğretim elamanlarının ders dışı faaliyetlerini (geziler, sportif faaliyetler vs. ) organize eder. Yeni/eski mezun anketlerini düzenler ve yapar. Danışma kurulunu senede 1 gün toplantıya çağırarak program değerlendirme anketleri yapar. Eski öğrenciler/sanayiciler ile ilgili veri bankası kurarak istatistik sonuçlar elde eder, sonuçları MÜDEK koordinatörüne teslim eder.

Prof. Dr. Haydar EREN (Başkan)
Doç. Dr. Orhan ÇAKAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY
Arş. Gör. Celal KISTAK

SEÇMELİ DERS KOMİSYONU
Seçmeli dersler için formlar geliştirir. Kol seçimi, Teknik Seçmeli ve Sosyal Seçmeli derslerin dağıtımını yapar.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR (Başkan)
Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇITLAK
Arş. Gör. Murat ŞEN
Arş. Gör. Cenk YANEN

PROJE KOMİSYONU
Yıl içi projesi ve bitirme tasarım projeleri için formlar geliştirir. Proje konularını ilan eder. Proje dağıtımını yapar. Proje önerilerini tasarım ve içerik yönünden kontrol eder ve onaylar. Proje teslim sürecinde son kontrolü (başlık, onay sayfası, tasarım, teknik resim, maliyet hesabı vs ) yapar.
Öğrencilerin tez sunum jürilerini belirler ve sunumları organize eder. Sonuçları bölüm başkanlığına teslim eder. MÜDEK ofisinin istediği bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Prof. Dr. Cengiz YILDIZ (Başkan)
Doç. Dr. Cihan ÖZEL
Doç. Dr. M. Yavuz SOLMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR
Arş. Gör. Cenk YANEN
Arş. Gör. Hakan TUTUMLU

LABORATUAR KOMİSYONU
Laboratuar ders programını yapar. Laboratuar görevlilerini ilgili bölüm başkan yardımcılarının da onayını alarak belirler. Laboratuar föylerinin öğrencilere verilmesini sağlar. Sınavları organize eder. Sonuçları bölüm başkanlığına teslim eder. Ders dosyasına konulmak üzere MÜDEK ofisinin istediği bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Yrd. Doç. Dr. H. Lütfi YÜCEL (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR
Arş. Gör. Murat ŞEN
Arş. Gör. S. Emre KARA
 

LİSANS/LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOMİSYONU
Anabilim dalı başkanları komisyonun doğal üyesidir. Bölüm başkanının talebi üzerine en az 4/5 çoğunlukta toplanır. Lisans ve/veya lisansüstü programlardaki ders görevlendirmelerini; öğretim üyelerinin ders yüklerini, ders dosyası ve ders değerlendirme formlarındaki yetersizlikleri de dikkate alarak yapar ve rapor halinde bölüm başkanlığına önerir. Gerektiğinde bölüm yönetimi de toplantılara katılabilir.

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN (Enerji)
Prof. Dr. Nihat TOSUN (Konstrüksiyon ve İmalat)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR (Mekanik)

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Bölümün stratejik planlarını yapar. Alınması gereken ya da hurdaya ayrılacak malzemeleri belirleyerek bölüm başkanlığına bir tutanakla bildirir.

Prof. Dr. İhsan Dağtekin (Başkan)
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Doç. Dr. Aynur UÇAR
Arş. Gör. Celal KISTAK

BİLGİSAYAR LABORATUARI VE WEB SORUMLULARI
Akademik işlerden sorumlu bölüm başkan yardımcısına bağlıdır. Bölüm yönetimi ve MÜDEK koordinatörünün talepleri doğrultusunda WEB sayfasındaki güncellemeleri yapar, duyuruları yayınlar. Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların çalışır halde tutulmasını sağlar.
Derslerin düzenli yürütülebilmesi için dersin öğretim üyelerinin bilgisi dahilinde gerekli hazır programları kurar ve günceller.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY (Başkan)
Arş. Gör. Celal KISTAK
Arş. Gör. Serkan ERDEM
Arş. Gör. M. Erbil ÖZCAN

BURS KOMİSYONU
Öğrenci burs temini, talep toplanması ve dağıtılması konusunda bölüm başkanlığına rapor ile görüş bildirir.

Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI (Başkan)

Arş. Gör. Celal KISTAK

 

Türkçe